Algemene huurvoorwaarden van VAG nv

Enkel de huidige algemene voorwaarden beheersen het contract en hebben voorrang op deze van de huurder, in het bijzonder op de voorwaarden die door de huurder werden vastgelegd, behoudens uitdrukkelijk geschreven beding. Naam en adres van de huurder, alsook precieze omschrijving van het verhuurde voertuig, dient nauwkeurig te worden opgegeven. Door ondertekening van deze overeenkomst verbindt de huurder er zich toe het voertuig te gebruiken overeenkomstig de nauwkeurige opgave van inlichtingen die hij deed vermelden in het contract (huurperiode, plaats van inlevering, enz.), alsook tot de contante betaling van de huurprijs, en verklaart onderhavige algemene verhuurvoorwaarden te aanvaarden. Door deze overeenkomst te ondertekenen verbindt de huurder zowel zijn eigen persoon, als zijn eventuele - in de meest brede zin van het woord - opdrachtgever of lastgever. Alle berekeningen kunnen rechtsgeldig afgegeven worden op het adres dat door de huurder opgegeven werd en waar hij beweert zijn woonplaats te hebben. De huurder, evenals elke andere medeondertekenaar van onderhavige overeenkomst, ongeacht hun hoedanigheid, verklaren over te dragen - delegeren vanaf heden aan de verhuurder, die aanvaardt, eender welke schuldvordering die zij bezitten of later zouden kunnen bezitten, ten last van eender wie en dit, ongeacht de hoedanigheid en voor eender welke reden tot het ogenblik van de volledige uitvoering van elke verbintenis voortvloeiend uit het huurcontract. De kosten voortvloeiend uit een eventuele betekening van voornoemde opdracht van schuldvordering zullen, volgens uitdrukkelijke overeenkomst, voor rekening van de huurder worden gebracht.

1. De huurder zal het voertuig - wettelijk volledig uitgerust en voorzien van hetgeen gereglementeerd is - terugbrengen met alle banden, gereedschap, benodigdheden en

verdere uitrusting bij het NV VAG, en dit ten laatste op de aangeduide datum. Elke verlenging van de termijn moet schriftelijk aangevraagd worden aan de verhuurder en

door laatstgenoemde aanvaard worden, in geen enkel geval kan de huurder zich beroepen op een stilzwijgende verlenging. Indien het voertuig te laat en/of op de verkeerde plaats wordt ingeleverd, gaat er een nieuwe periode in van 24 uur aan het tarief dat wordt vermeld op de huurovereenkomst. Tevens worden er administratiekosten en compensatiekosten in rekening gebracht die volledig ten laste zijn van de huurder.

2. De huurder erkent dat hij het voertuig in goede staat heeft ontvangen, zowel wat de mechanische onderdelen als het koetswerk betreft, zonder enige vorm van beschadiging of sporen van ongeval.

3. Het voertuig dat de huurder zal gebruiken en dat aangeduid is op de voorzijde van dit contract, is verzekerd wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, overeenkomstig

de wettelijke bepalingen. Het voertuig is eveneens door de verhuurder verzekerd tegen materiele schade, brand en vandalisme met een franchise die varieert naargelang de groep waartoe het voertuig behoort. De toegepaste franchise is vermeld op de voorzijde van dit contract. Bij elke schade, wat ook de oorzaak ervan, of wie ook maar verantwoordelijk hiervoor zou zijn, dient de huurder deze te vergoeden ten belope van de aangeduide vrijstelling, ook ingeval van overmacht. Verletschade, huurderving, etc. worden ook door de huurder apart vergoed.

4. Het voertuig is eveneens door de verhuurder verzekerd tegen diefstal met een franchise die is vermeld op de voorzijde van dit contract. Ingeval van diefstal MOET de huurder onmiddellijk de sleutels en papieren aan NV VAG overhandigen. Bij gebreke hieraan (ook ingeval van overmacht) wordt hij geacht zelf aansprakelijk te zijn.

5. De huurder verbindt zich ertoe, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke “toelating” het voertuig niet te gebruiken/ of te laten gebruiken;

a. voor het vervoer van personen tegen eender welke vorm van betaling, ook al werd er uitdrukkelijk of stilzwijgend een vergoeding overeengekomen.

b. voor het duwen of trekken van om het even welk voertuig of om het even welke aanhangwagen.

c. voor het vervoer van goederen in strijd met de douanereglementen of andere wettelijke bepalingen.

d. door een bestuurder in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie of onder invloed van geestrijke dranken of verdovende middelen.

e. in het kader van autowedstrijden, voor rijlessen, voor vergelijkende proefritten en het transport van gevaarlijke en schadelijke stoffen.

6. Gebruik van het voertuig :

a. het voertuig zal bestuurd worden door de bestuurder, eveneens vermeld op de voorzijde, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, waarvan het nummer moet aangeduidworden op de voorzijde. Bovendien moet dit rijbewijs minstens 12 maanden eerder zijn uitgereikt.

b. de bestuurder moet minstens 23 jaar oud zijn.

c. Het voertuig mag bestuurd worden door elke persoon die door de huurder wordt aangeduid, die eveneens kenbaar wordt gemaakt aan de verhuurder én wordt vermeld op het huurcontract. Deze bestuurder moet aan alle voorwaarden voldoen waaraan de huurder moet voldoen. Dit wordt door de huurder zelf nagegaan en verzekerd aan de verhuurder.

d. overdracht van huurrechten is geheel verboden.

e. het aanbrengen van enige verandering is verboden.

f. Indien de huurder een zakelijke klant is, mag het voertuig worden doorgegeven aan een werknemer van de zakelijke klant. De zakelijke klant gaat zelf na dat de bestuurder voldoet aan alle voorwaarden waaraan de huurder moet voldoen (o.a. geldig rijbewijs).

g. de huurder is onbeperkt aansprakelijk voor het naleven van de algemene voorwaarden van onderhavige overeenkomst door de bestuurder aan wie hij de toelating

geeft het gehuurde voertuig te besturen, ook ingeval van overmacht.

7. De huurder verbindt zich tot de contante betaling aan de verhuurder bij het terugbrengen van het voertuig :

a. van de huurprijs berekend, overeenkomstig de geldende tarieven en op basis van het aantal dagen van de huur en de afgelegde kilometers, die kunnen worden

afgelezen van de kilometerteller d.w.z. door het verschil te nemen tussen de kilometers bij het begin en het einde van de huurperiode. De verhuurder behoud zich het

recht een door hem eigenmachtig te bepalen voorschot te vragen aan de huurder bij het terbeschikking stellen van het voertuig. Het voorschot zal worden berekend

op basis van de duur van de verhuring en de af te leggen kilometers.

b. hij verbindt zich er eveneens toe de alsook de eventuele kosten voor het terugbrengen van het voertuig en de BTW die wettelijk van toepassing is.

Aangezien hij het voertuig in ontvangst heeft genomen met een volle brandstoftank, is hij verplicht het voertuig met een volle tank terug te brengen.

Minstens is de opgebruikte brandstof ten laste van de huurder.

c. Ingeval van ongeval en/of diefstal en de gevolgen ervan zal hij eveneens het bedrag van de franchise moeten betalen. [ut supra)

d. Indien evenwel de huurder bij ongeval strafrechtelijk veroordeeld wordt uit hoofde van een van de feiten gesteld onder art. 5d, of wegens een ernstig of gewelddadig

vergrijp, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om van de huurder het bedrag van de herstellingskosten te eisen voor de schade die het voertuig zou opgelopen

hebben ten gevolge van dit ongeval, alsook een schadeloosstelling voor alle kosten die zouden veroorzaakt zijn door dit ongeval,

e. De administratieve kosten verbonden aan het openen van een dossier in het geval de huurder het voertuig beschadigd terugbrengt, bedragen 75 Euro (zonder BTW)

zelfs indien hij niet in fout is.

8. De huurder en iedere bevoegde bestuurder, verbinden zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de belangen van de verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij te vrijwaren bij een ongeval dat zou plaatsvinden tijdens de huurperiode, in het bijzonder door :

a. schriftelijk de namen van de betrokken personen en getuigen op te nemen.

b. zijn aansprakelijkheid of schuld niet te erkennen.

c. genoemd voertuig niet achter te laten zonder ervoor gezorgd te hebben dat de bescherming en de veiligheid ervan verzekerd werden.

d. de politie onmiddellijk te waarschuwen indien de schuld van derden dient vastgesteld te worden of indien er gewonden zijn.

e. zo mogelijk onmiddellijke ongevalsaangifte te doen (telefonisch/schriftelijk] aan de NV VAG, minstens een ongevalsverklaring in te vullen en deze tegen ontvangstbewijs

van de NV VAG, te versturen binnen de 24 uren.

f. het voertuig wordt op kosten van de huurder vervoerd/getakeld naar de NV VAG.

9. Wanneer de huurder het voertuig niet gebruikt moet hij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te vermijden dat het voertuig beschadigd, geaccidenteerd of gestolen wordt. Hij moet de deuren van het voertuig sluiten en mag de documenten niet in het voertuig laten. In geval van diefstal zal hij de sleutel en de documenten aan de verhuurder moeten overhandigen. [ut supra artikel 4)

10. Het is toegelaten om met het voertuig in alle landen te rijden waarin het voertuig conform het geldende verzekeringscontract verzekerd is. Indien dit wordt miskend, draagt  de huurder alle verantwoordelijkheid en schade die hieruit voortvloeit. 

11. Daar de verhuurder niet over het meesterschap beschikt van het voertuig tijdens de verhuring, kan hij in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het verlies en de

schade die rechtstreeks zouden voortvloeien uit een mechanisch defect van het voertuig en zijn onderdelen, noch bij ongeval of om welke andere reden ook.

12. De huurder erkent dat hij alleen het meesterschap heeft van het vervoer, in het geval hij goederen vervoert met genoemd voertuig. De verhuurder is bijgevolg niet aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen.

13. De huurder verbindt er zich toe de wegcode na te leven en kan in geen geval als gebruiker van het voertuig beweren onwetend te zijn aangaande die bepalingen welke

hij verklaard heeft te kennen aangezien hij in het bezit is van een geldig rijbewijs. Hij aanvaardt tevens elke boete of om het even welke kosten te zullen betalen die hem

opgelegd worden ten gevolge van een overtreding van de wegcode. Bij het doorfactureren van deze boete zal 15 Euro administratiekosten worden aangerekend.

14. Indien de huurder één van de bepalingen van onderhavige overeenkomst overtreedt, onder meer het voertuig op de overeengekomen datum terug te brengen, dan

verleent hij de verhuurder het recht het voertuig onmiddellijk, zonder voorafgaande verwittiging, terug te nemen, waar het zich ook bevindt. Hij ontslaat de verhuurder

tevens van elke aansprakelijkheid voor de schade en onkosten die zouden voortvloeien uit een dergelijke maatregel. De verhuurder is eveneens vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor het verlies of waardeverlies van ieder voorwerp of van eender welke materie die zich in het voertuig bevindt op het ogenblik van de terugname. Hij is nochtans verplicht al die mogelijke maatregelen te treffen om de belangen van de huurder te vrijwaren.

15. Het dagtarief begint om 08.00 uur en eindigt op middernacht om 24.00 uur. Het halve dagtarief begint, hetzij om 08.00 uur om te eindigen om 12.00 uur, hetzij om 13.00 uur om te eindigen om middernacht om 24.00 uur.

16. Deze overeenkomst zal van rechtswege worden ontbonden indien de wagen voor het vertrek niet beschikbaar is. Deze ontbinding zal geen aanleiding geven tot enige

vergoeding voor welke partij dan ook. De huurder zal het voertuig niet onderverhuren of in pand geven en zal het gebruik ervan niet aan derden toestaan zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. De huurder die zijn handelsfonds of zijn economische activiteit in pand geeft of wenst te geven, zal de verhuurder op voorhand hierover inlichten. lndien derden hun rechten zouden willen doen gelden op het voertuig van de verhuurder zal de huurder de verhuurder schriftelijk verwittigen binnen de 24 uren vanaf kennisname. De huurder verbindt zich ertoe de rechten van de verhuurder tegenover derden te vrijwaren.

17. De huurder zal het voertuig in de lokalen van de huurder afleveren. Het voertuig dient even proper te worden terugbezorgd als het werd afgeleverd. Bij werkelijk vervuilde inlevering zal 25 Euro aan reinigingskosten worden aangerekend. De verhuurder zal het voertuig aan het einde van huurtermijn in het bijzijn van de huurder of zijn aangestelde keuren om de algemene toestand ervan vast te stellen, alsook de aanwezigheid van alle wettelijke documenten.

Alle beschadigingen die niet gevolg zijn van normaal gebruik van het voertuig zullen op kosten van de huurder worden hersteld. Ingeval van onenigheid zullen de partijen

een beroep doen op een onafhankelijke expert, aan te stellen door verhuurder, welke ontegensprekelijke wijze, na partijen in kennis te hebben gesteld, de beschadigingen

zal vaststellen en de herstellingskost zal ramen. 

Wanneer de huurder de wagen in ontvangst neemt, betreft geen aanvaarding voor de verborgen schade bij niet toegankelijke onderdelen zoals de motor, de brandstof,... 

Indien er na de inlevering van de wagen dergelijke schade wordt geconstateerd, brengt de verhuurder de huurder hiervan onverwijld op de hoogte en maakt hiervan een bewijs en schadeberekening over.

18. De verhuurder behoudt haar het recht om te allen tijde haar werkelijke schade te berekenen en aan te rekenen aan de huurder. Geen enkele clausule in de algemene voorwaarden kan hieraan afbreuk doen.

19. Dit huurcontract is contant te betalen bij einde overeenkomst. De facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum, ingeval van niet betaling wordt van rechtswege een jaarlijkse intrest gelijk aan 10 % op factuurdatum aangerekend, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum bedrag van 75 Euro. Enkel in zoverre de huurder een consument is in de zin van de Handelspraktijkenwet, is hij eveneens gerechtigd op een gelijkwaardige schadevergoeding indien de verhuurder zijn verplichting tot terbeschikkingstelling van het voertuig niet tijdig nakomt.

20. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.