Algemene verkoopvoorwaarden

1. De cliënt is een consument (WHP 14/07/1991)

1.1 Prijzen

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon, zijn vast en definitief.

De prijs van de wettelijk verplichte op bestendige wijze aangebrachte toebehoren, wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

1.2 Levering

De levering van het voertuig of de dienst heeft plaats op de zetel van de NV VAG, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De NV VAG houdt zich het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, tenzij uit de rubriek “specifieke essentiële kenmerken” op de voorzijde van de bestelbon, zou blijken dat deze een voor de koper essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen. Indien de cliënt afziet van de overeenkomst, zowel impliciet als expliciet, is de NV VAG gerechtigd op een schadevergoeding t.b.v. 20 % van de waarde van de overeenkomst, behoudens bewijs van grotere schade. Indien de NV VAG afziet van de uitvoering van de overeenkomst is eenzelfde schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is ten allen tijde verschuldigd behoudens bewijs van overmacht. In geval het een verkoopsovereenkomst betreft van een nieuwe wagen, dan vormt het feit dat de producent besloten heeft het voertuig niet langer te produceren, een geval van overmacht. Indien de cliënt nalaat zijn verplichtingen ten gevolge van de overeenkomst tijdig uit te voeren, doch niet de annulatie van de overeenkomst benaarstigt (zowel impliciet als expliciet), is de NV VAG gerechtigd op de betaling van stallingskosten. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze 10,00 € per dag bedragen.

1.3 Betaling

1.3.1 Bij verkoop van een voertuig.

1.3.1.1 In geval van toepassing van de wet van 12/06/1991 op het consumentenkrediet kan de NV VAG geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig bedraagt.

1.3.1.2 De integrale betaling, of het saldo in geval van betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering van het voertuig, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen werd.

Gebeurt dit niet, dan heeft de NV VAG het recht om zijn verplichting tot levering op te schorten en zijn bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% alsmede intresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd, vanaf het ogenblik dat aan de cliënt meegedeeld is dat het voertuig ter beschikking is.

1.3.1.3 Bovendien blijft het voertuig, zelfs indien overeengekomen werd dat (een gedeelte van ) de prijs of resterend saldo niet contant betaald dient te worden, integraal eigendom van de NV VAG tot op het ogenblik dat de ganse verkoopprijs, alsmede alle eventuele aanhorigheden (eventueel stallingkosten, intresten, forfaitaire schadevergoeding, gerechtskosten, .... ) volledig betaald zijn.

1.3.2 Bij het leveren van een dienst (verhuring, carrosseriewerken, onderhoud, car wash .... )

De integrale betaling, of het saldo in geval van betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de beëindiging van de dienst, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen werd. Gebeurt dit niet, dan heeft de NV VAG het recht om haar rententierecht als garagehouder uit te oefenen tot op het ogenblik dat de ganse prijs, alsmede alle eventuele aanhorigheden (eventueel stallingkosten, intresten, forfaitaire schadevergoeding, gerechtskosten, .... ) volledig betaald zijn en zijn bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% alsmede intresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd, vanaf het ogenblik dat aan de cliënt meegedeeld is dat het voertuig ter beschikking is.

1.4 Waarborg producent

1.4.1 Dit artikel is enkel van toepassing op de verkoop van nieuwe of jonge wagens (minder dan één jaar).

Alle zichtbare gebreken dienen onverwijld aan de NV VAG ter kennis worden gebracht middels aangetekend schrijven of enig ander wettelijk bewijsmiddel.

1.4.2 De conventionele waarborg van de constructeur, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen van de modaliteiten, duurt l jaar, tenzij een langere termijn overeengekomen is. Zij neemt aanvang op de dag van de levering. Elk verborgen gebrek dat zich voordoet tijdens de duur van de conventionele waarborg wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering.

Het moet aan de NV VAG per aangetekende brief worden gemeld binnen een termijn van maximum 1 maand vanaf het ogenblik dat de koper het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen. Uitdrukkelijk uitgesloten van deze waarborg is de normale slijtage of beschadiging van het voertuig. Het is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, o.m. indien onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg wordt gegeven aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepingacties). Onder waarborg uitgevoerde werken moeten verricht worden door een erkent merkverdeler. De door de NV VAG of door elke erkende merkverdeler onder waarborg uitgevoerde herstellingswerken, de carrosserie uitgezonderd, genieten dezelfde waarborg.

1.4.3 Na het verstrijken van de conventionele waarborg blijft de wettelijke waarborg inzake verborgen gebreken van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk mindert.

1.5 Financiering

1.5.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van een voertuig en de koper, middels tussenkomst van de NV VAG, de aankoop financiert overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12/06/1991 op het consumentenkrediet, dan heeft de koper, binnen beperkingen van voormelde wet, het recht af te zien van de verkoop. E.e.a. zal bovendien uitdrukkelijk vermeld worden op de voorzijde van de bestelbon.

1.6 Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd. De koper verbindt er zich toe deze documenten voor te leggen op eerste verzoek. De overnameprijs van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine voor de NV VAG niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document.

1.7 Bevoegde rechtbank/toepasselijk recht

Partijen hebben de keuze om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken voorzien in art.32,20° Wet Handelspraktijken. Het Belgisch recht is van toepassing.

2. De cliënt is handelaar

2. 1 Prijzen

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de cliënt en vermeld op de bestelbon, zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte op bestendige wijze aangebrachte toebehoren, wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht

2.2 Levering

De levering van het voertuig of de dienst heeft plaats op de zetel van de NV VAG, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De eventueel vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en overschrijding hiervan kan op generlei wijze aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de overeenkomst door de cliënt verbroken wordt, impliciet of expliciet, is deze een schadevergoeding gelijk aan minimaal 20% van de totale prijs verschuldigd, behoudens bewijs van eventuele hogere schade door de NV VAG. De NV VAG behoudt zich het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van de bestelde modellen, tenzij uit de rubriek “specifieke essentiële kenmerken” op de voorzijde van de bestelbon zou blijken dat deze een voor de koper essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen. In zoverre de producent het bestelde voertuig niet meer produceert dan is de verkoop van rechtswege ontbonden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

2.3 Betaling

De integrale betaling, of het saldo na betaling van het voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering van het voertuig of dienst, tenzij anders uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is de NV VAG gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Bovendien is de cliënt alsdan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd t.b.v. 10% per jaar, alsmede een éénmalige forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% van het fac- tuurbedrag. Bovendien is de NV VAG gerechtigd op de betaling van stallingkosten t.b.v. 10,00 € per dag vetraging van afhaling van het verkochte of herstelde voertuig. In geval van verkoop van een voertuig blijft, onafgezien van eventuele betalingsfaciliteiten na levering van het voertuig het voertuig eigendom van de NV VAG tot volledige betaling van de overeengekomen prijs, en volledige betaling van alle aankleven (intresten, schadebeding, stallingskosten, gerechtskosten .... ). In geval van het leveren van een dienst, is de NV VAG gerechtigd haar rententierecht als garagehouder uit te oefenen tot volledige betaling van de overeengekomen prijs, en volledige betaling van alle aankleven (intresten, schadebeding, stallingskosten, gerechtskosten .... ).

2.4 Waarborg constructeur

2.4.1 Dit artikel is enkel van toepassing op de verkoop van nieuwe of jonge wagens. Alle zichtbare gebreken dienen onverwijld aan de NV VAG ter kennis worden gebracht middels aangetekend schrijven of enig ander wettelijk bewijsmiddel.

2.4.2 De conventionele waarborg van de constructeur, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen van de modaliteiten, duurt 1 jaar, tenzij een langere termijn overeengekomen is. Zij neemt aanvang op de dag van de levering. Elk verborgen gebrek dat zich voordoet tijdens de duur van de conventionele waarborg wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering. Het moet aan de NV VAG per aangetekende brief worden gemeld binnen een termijn van maximum 1 maand vanaf het ogenblik dat de koper het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen. Uitdrukkelijk uitgesloten van deze waarborg is de normale slijtage en beschadiging van het voertuig. Het is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, o.m. indien onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg wordt gegeven aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepingacties). Onder waarborg uitgevoerde werken moeten verricht worden door een erkend merkverdeler. De door de NV VAG of door elke erkende merkverdeler onder waarborg uitgevoerde herstellingswerken, de carrosserie uitgezonderd, genieten dezelfde waarborg.

2.4.3 Na het verstrijken van de conventionele waarborg blijft de wettelijke waarborg inzake verborgen gebreken van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk mindert.

2.5 Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd. De koper verbindt er zich toe deze documenten voor te leggen op eerste verzoek. De ovenameprijs van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine voor de NV VAG niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document.

2.6 Bevoegde rechtbank/toepasselijk recht

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tumhout zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.